Kandyduj

KANDYDUJ

Poradnik Kandydata i Kandydatki

Do rad  gmin i  miast,  rad  powiatów  oraz  sejmików  województw mogą kandydować osoby posiadające obywatelstwo polskie i stale zamieszkujące na terenie jednostki samorządu z której kandydują.  

Na wójta, burmistrza i prezydenta mogą kandydować osoby posiadające polskie obywatelstwo i najpóźniej w dniu głosowania kończące 25 lat. Kandydat lub kandydatka nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.  

Nie mogą kandydować osoby: 

  • skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • wobec  których  wydano  prawomocne  orzeczenie  stwierdzające  utratę  prawa  wybieralności  wskutek złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

W wyborach do rad można kandydować tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów i kandydatek. Jednocześnie kandydować można tylko do jednej rady i tylko na obszarze gminy, w której kandyduje się na  wójta. Kandydując  na  wójta  nie  można jednocześnie  kandydować  do  rady  powiatu  i  do  sejmiku województwa.  

Kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta zgłasza komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów do rad w co najmniej połowie okręgów w gminie, w której zgłasza kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta. 

Kandydat może ubiegać się o stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu. 

Więcej informacji: 

o ordynacji  wyborczej w okręgach jednomandatowych i wielomandatowych; do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 

  • o sposobie przeliczania głosów na mandaty, 
  • o zasadach tworzenia komitetów wyborczych, 
  • o zasadach zgłaszania kandydatów i kandydatek, 
  • o regułach kampanii wyborczej i jej finansowaniu,  

Znajdziesz w poradniku opracowanym przez Piotra Jakubowskiego, eksperta Fundacji im. Stefana Batorego.

Do pobrania „Poradnik kandydata i kandydatki.pdf”