KBW: Brakuje 226 urzędników wyborczych

PKW_KBW
Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego

Urzędnicy wyborczy są odpowiedzialni za zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Chodzi tu m.in. o: przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych czy  zapewnienie dostarczenia kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym. W celu realizacji wspomnianych zadań urzędnicy wyborczy współdziałają z organami wyborczymi oraz innymi podmiotami, a przede wszystkim z gminami.

Urzędnicy wyborczy w liczbach

Według stanu na 6 lipca br. Szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powołała 2359 urzędników wyborczych. W całym kraju ma ich być 2595. W tej chwili brakuje urzędników wyborczych w 226 gminach.

Powoływanie urzędników wyborczych przebiega płynnie. Zdarza się, że część tych urzędników rezygnuje z funkcji urzędnika w jednej gminie, a następnie na swój wniosek zostaje powołana na urzędnika wyborczego w innej gminie – mówi Magdalena Pietrzak, Szef Krajowego Biura Wyborczego.

Przybywa urzędników wyborczych

Podczas wizyty w Olsztynie minister Magdalena Pietrzak zauważyła, że w najbliższym czasie korpus urzędników wyborczych zostanie uzupełniony.

W tej chwili czekamy na wejście w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego. Poszerzy ona krąg osób, które będą mogły zostać urzędnikami. Myślę, że w najbliższym czasie wszyscy urzędnicy wyborczy zostaną powołani – zaznaczyła Szef KBW.

Jak zostać urzędnikiem wyborczym?

Aby zostać urzędnikiem wyborczym, trzeba mieć wykształcenie wyższe. Na tym jednak nie koniec. W myśl obowiązujących przepisów urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać wyłącznie pracownik urzędów obsługujących organy administracji rządowej lub samorządowej albo jednostek im podległych bądź przez nie nadzorowanych.

Uchwalona przez parlament nowelizacja Kodeksu wyborczego, która czeka na podpis Prezydenta RP, przewiduje rozszerzenie kręgu osób, które mogłyby zostać urzędnikiem wyborczym. Po zmianach urzędnicy wyborczy nie musieliby być aktualnie zatrudnieni we wspomnianych urzędach. Jednakże wymagany będzie od nich 5-letni staż pracy w takich jednostkach.

Kolejne ułatwienia

 Obecnie urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Nie dotyczy to jednak miast na prawach powiatu. Ponadto, urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego zakłada jednak, że w przypadku zagrożenia wykonania zadań Szef KBW będzie mógł powierzyć wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymogów dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Takie wyjątkowe powierzenie funkcji urzędnika wyborczego obowiązywałoby jedynie nie dłużej niż na czas danych wyborów.

6-letnia kadencja

Urzędników wyborczych powołuje się na okres 6 lat. Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych, a także w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Jakie wynagrodzenie?

 Urzędnikowi wyborczemu za realizację jego zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji. Miesięczne wynagrodzenie urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, jednakże wyłącznie przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym wymiarze czasu. Za każdy dzień wykonywania zadań urzędnikowi wyborczemu przysługuje 1/20 wspomnianej kwoty.

Co ważne, ze względu na zakres prac ustawowo określonych dla urzędnika wyborczego, które należy wykonywać od 30 dnia przed dniem wyborów do dnia przyjęcia depozytu od właściwych komisji wyborczych, urzędnik wyborczy otrzyma wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Rola samorządów bez zmian

Rola samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewniają – odpowiednio – wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

W celu zapewnienia obsługi oraz warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych zawierane są porozumienia z właściwymi miejscowo wójtami (burmistrzami, prezydentami miast).

Jesteśmy w trakcie zawierania porozumień z gminami. Porozumienia podpisane przez organy wykonawcze gmin cały czas napływają do delegatur – mówi Magdalena Pietrzak, Szef KBW.

Ewentualny brak porozumienia nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, zwłaszcza że nowelizacja Kodeksu wyborczego zakłada fakultatywność podpisywania porozumień.

Obsługa urzędników wyborczych pozostaje zadaniem zleconym gminy. W przypadku niepodpisania porozumienia gmina otrzyma środki z obowiązkiem szczegółowego rozliczenia się z przekazanej dotacji – dodaje minister Magdalena Pietrzak.

pkw.gov.pl